Poskytovatel připojení k internetu pro Tábor na Facebooku
  Centrála :  777-833-428
       EET :  777-833-199
     Servis :  777-833-880
Centrála : 777833428
EET : 777833199
Servis : 777833880
Maskot operátora
     

 Prodejna - Tábor 


Adresa: Rokycanova 1494, Tábor 2Po  1000 - 1700  oběd 1130-1230 
Út
St
Čt
So Zavřeno
Ne Zavřeno

 
Zvětššit mapu

 

 Kompletní kontakty 


 Prodejce 

Petr Míka

Mobil : 777 - 833 - 428
E-mail : info@unt.cz


 Senior technik 

Miloslav Borkovec

Mobil : 777 - 833 - 880
E-mail : admin@unt.cz


 Junior technik 

Martin Draxler

Mobil : 777 - 833 - 966
E-mail : instalace@unt.cz

 Fakturace 

Externí účetní firma

Mobil : vše E-mailem
E-mail : fakturace@unt.cz Přechod ze starých tarifů 


Od 1.6.2016 se sjednocují veškeré domácí tarify s cenou přesahující 250Kč s DPH na 250Kč.
Platí pro klienty na starých tarifech :
P-Wifi : 299 Kč
Nonstop(mimo město) : 350Kč
Standart : 300Kč
Tyto staré tarify se sjednocují na 250 Kč, za podmínky, ze si klient o změnu požádá.
Na změnu zpětně k 1.6.2016 není zpětně žádný právní nárok.
Změna platí od následujícího měsíce po podání žádosti o změnu : E-mailem na adresu fakturace@unt.cz
E-mail bude obsahovat
Předmět : sjednocení cen na 250Kč v Emailu bude uvedeno V.S. pod kterým platíte, jméno, příjmení a bankovní účet z kterého zasíláte platby
Pro povolení ke změně všem klientům stačí kladná odpověď na jejich mail.
Kompletní přechod, je dokončen novou smlouvou, nebo vzájemně podepsaným dodatkem smlouvy stávající.
V Táboře 30.6.2014

 


 Typy rozhraní používané v síti UNT.cz 


1. Rozhraní metalický Ethernet.

100Base-TX, rychlost 100Mb/s, specifikace IEEE 802.3u / 1000Base-T, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3ab / specifikace IEEE 802.1Q / konektor RJ-45 / kabeláž UTP/FTP category 5e, 6 / maximální délka kabelu: 100m

2. Rozhraní optický Ethernet.

1000Base-LX, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3z / konektor E2000/APC (pro ODF), SC/PC (pro media konvertor), LC/PC (pro SFP) / optické vlákno / maximální délka vlákna: 10km

3. Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz.

specifikace IEEE 802.11b, IEEE 802.11g / frekvenční pásmo: 2.400-2.483,5GHz / modulace DSSS ( pro IEEE 802.11b) / modulace OFDM ( pro IEEE 802.11g)

4. Rozhraní Wireless LAN 5 GHz.

specifikace IEEE 802.11a, IEEE 802.11n / frekvenční pásmo: 5.500-5.700GHz , DFS / modulace OFDM

5. Rozhraní Wireless LAN 10,5 GHz.

frekvenční pásmo: 10,3-10,6 GHz / modulace: QPSK až kvadraturní stavová modulace 256 QAM

Připravované :6. Rozhraní Wireless LAN 11 GHz.

frekvenční pásmo: licencované 11 GHz / modulace: QPSK - 32APSK
 


 Všeobecné obchodní podmínky 


V.O.P.


---------- poskytování telekomunikačních služeb poskytovatele UNT.cz Ing. František Prachař
---------- Tyto "Všeobecné podmínky" (dále jen VOP) stanovují základní náležitosti uzavírání smlouvy o poskytování a užívání telekomunikačních
---------- služeb a podmínky, na základě kterých bude Poskytovatel Ing. František Prachař UNT.cz poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby
---------- (dále jen Služba), související služby, prodej zařízení a zprostředkování přístupu k síti internet..
---------- Telekomunikační služba "Poskytování přístupu k síti internet" je Poskytovatelem provozována jako služba, z jejího užívání jsou předem
---------- vyloučeny organizace s bankovní licencí, organizace a hnutí propagující rasovou nesnášenlivost, osoby a organizace šířící spamy.
---------- Veškerá pravidla, práva, povinnosti a náležitosti služby přístupu k internetu se řídí těmito VOP , dále Pravidly sítě UNT.cz majitele
---------- Ing. Františka Prachaře a Reklamačním řádem a jsou pro všechny účastníky závazná.

1. Definice pojmů


---1.1.---
---------- Poskytovatelem je Ing. František Prachař, který poskytuje a zajišťuje službu v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení
---------- udělených Českým telekomunikačním úřadem.
---1.2.---
---------- Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá služeb Poskytovatele.
---1.3.---
---------- Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany nebo jednat, přijímat závazky
---------- a uzavírat smlouvy za smluvní stranu jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem vybaveným k zastupování
---------- platnou plnou mocí s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele.
---1.4.---
---------- Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma smluvními stranami, týkajících se plnění Smlouvy
---------- o poskytování připojení do internetu a je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování služby podle této smlouvy.

2. Smlouva


---2.1.---
---------- Při splnění všech technických i závazkových podmínek je vyplněný a podepsaný Formulář klienta se základními daty klienta podkladem ke
---------- smluvnímu vztahu. Nový klient se připojením ke službě první den po stanovené testovací době stává platícím Účastníkem s povinnostmi dle
---------- smluvních podmínek Poskytovatele.
---2.2.---
---------- Předmětem Smlouvy o službě připojení ("Smlouva") je závazek Poskytovatele dodat Účastníkovi Služby spočívající ve zřízení jedné nebo více
---------- telekomunikačních služeb popsaných ve Smlouvě nebo jejích přílohách a v poskytování těchto Služeb a závazek Účastníka tyto Služby užívat
---------- a za poskytnuté Služby řádně a v termínu splatnosti daňových dokladů platit dohodnutou cenu.
---2.3.---
---------- Smlouva o poskytování služby může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.
---2.4.---
---------- Platnost a účinnost se stanovují následně dle dne převzetí instalace a zapojení služby podepsáním "Smlouva o poskytování datových služeb" ,
---------- vyplněním a podepsáním Formuláře klienta oprávněným zástupcem Účastníka či jiným použitím služby. Použití služby přístupu k internetu
---------- samo o sobě je bráno jako smluvní vztah i v případě, že Účastník z jakýchkoli důvodů nepodepsal písemný smluvní vztah.
---2.5.---
---------- Smlouvu lze měnit pouze písemně a to písemnými číslovanými dodatky ke Smlouvě oprávněnými zástupci Účastníka a Poskytovatele.
---2.6.---
---------- Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen s písemným souhlasem Poskytovatele.
---2.7.---
---------- Při změně požadavku dle žádosti Účastníka před zřízením nebo zahájením poskytování Služby, např. při změně umístění koncového
---------- bodu Účastníka nebo jiné Účastníkem požadované změně, je Účastník povinen Poskytovateli uhradit náklady již vynaložených
---------- prací a výkonů.
---2.8.---
---------- Smlouva může být ukončena:
---2.8.a.-
---------- písemnou dohodou smluvních stran;
---2.8.b.-
---------- výpovědí Účastníka, s výpovědní lhůtou sjednanou ve Smlouvě, přičemž tato se počítá od prvního dne měsíce následujícího
---------- po doručení výpovědi Poskytovateli.
---2.8.c.-
---------- Účastník může odstoupit od Smlouvy nebo jednotlivé Služby do 14 dnů ode dne, kdy mu byla poskytnuta písemná informace o obsahu
---------- či změně Smlouvy v případě, že Smlouva či Služba byly uzavřeny prostředky komunikace na dálku (např. telefonem nebo po internetu).
---2.8.d.-
---------- ukončením Smlouvy ke dni platnosti nových podmínek Smlouvy v případě, že Poskytovatel změní podstatné náležitosti Smlouvy, anebo
---------- změní podmínky Smlouvy v neprospěch Účastníka, který se změnami nesouhlasí.
---2.9.---
---------- Povinnosti Poskytovatele:
---2.9.a.-
---------- za sjednanou cenu zřídit připojení a poskytovat požadovanou Službu podle Smlouvy v souladu se VOP, Pravidly sítě UNT.cz a Reklamačním
---------- řádem. Zřízením připojení se rozumí instalace všech součástí nutných k vytvoření datového okruhu v objektu Účastníka, ukončeného
---------- vnitřní jednotkou. Za kompatibilitu a funkčnost PC nebo jiného koncového zařízení Účastníka odpovídá sám Účastník
---2.9.b.-
---------- na žádost Účastníka provést změnu Služby v souladu s platným Ceníkem
---2.9.c.-
---------- udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám
---------- stanovenými právními předpisy
---2.9.d.-
---------- provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování služby byly odstraněny bez prodlení po jejich vzniku.
---------- Po oznámení závad Účastníkem se Poskytovatel zavazuje zahájit práci na jejich odstranění bez zbytečného prodlení.
---2.9.e.-
---------- oznámit v předstihu přerušení,změny nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném
---------- předstihu předem známy
---2.9.f.-
---------- zveřejňovat informace o případných změnách ve Službě. Poskytovatel neodpovídá za závady vzniklé mezi vnitřní jednotkou a připojeným
---------- koncovým zařízením Účastníka, stejně tak neodpovídá za závady vzniklé na zařízeních Účastníka.
---2.10.--
---------- Povinnosti Účastníka:
---2.10.a.
---------- řádně hradit ceny za poskytované Služby
---2.10.b.
---------- zajistit, aby koncová zařízení, která instaluje, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá
---------- za stav svých koncových zařízení, která připojuje na zařízení Poskytovatele
---2.10.c.
---------- oznamovat neprodleně Poskytovateli závady týkající se Služby.
---2.10.d.
---------- umožnit Poskytovateli přístup k zařízení Poskytovatele umístěného v prostorách Účastníka za účelem oprav, údržby či demontáže
---2.10.e.
---------- obstarat souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení nutného k poskytování telekomunikační služby. Souhlas majitele může
---------- být nahrazen prohlášením Účastníka o tom, že majitel vyslovil souhlas s instalací. V tomto případě nebude vyžadován písemný
---------- souhlas majitele. Účastník je však přímo odpovědný za veškeré závazky k majiteli objektu vzniklé v souvislosti s instalací
---2.10.f.
---------- neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to jména
---------- a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, mailové adresy,
---------- IČ, DIČ a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
---2.11.--
---------- Po ukončení smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného prodlení umožnit odinstalování zařízení a vrátit Poskytovateli zapůjčený
---------- majetek, který obdržel za účelem poskytování Služby. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany
---------- nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím ukončení.
---2.12.--
---------- Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Poskytovatel:
---2.12.a. nezřídil požadovanou Službu ani v přiměřené době po uplynutí lhůty dle dohody stran.
---2.12.b. neprovedl sjednanou změnu Služby ani v přiměřené době po uplynutí dohodnuté lhůty pro provedení změny stanovené v příslušném
---------- dodatku ke Smlouvě o změně Služby.
---2.13.-- Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Účastník:
---2.13.a. je v prodlení s úhradou účtované ceny za poskytnuté Služby nebo části takové ceny déle než 10 dní po datu splatnosti
---2.13.b. poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby
---2.13.c. opakovaně zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele
---2.13.d. opakovaně a přes písemné upozornění používá poskytovanou telekomunikační Službu nebo zařízení poskytovatele v rozporu se
---------- Smlouvou nebo platnými právními předpisy
---2.13.e. odepřel Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy
---2.13.f. neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení
---------- a jiné závady na síti omezující provoz sítě, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.

3. Způsob uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace).    Nároky Účastníka v případě přerušení dodávky služby.


---3.1.---
---------- Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy pokud k takovému porušení došlo
---------- úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Poskytovatele, jeho zaměstnance nebo jeho obchodního zástupce. Poskytovatel neodpovídá
---------- za ušlý zisk ani jiné škody vzniklé omezením či neposkytnutím služby.
---3.2.---
---------- V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči Účastníkovi určena jako odpovědnost
---------- odstranit závady dle závažnosti poruchy, nejpozději však do 30 dnů a případně vrátit neoprávněně účtované a zaplacené poplatky.
---3.3.---
---------- Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu Účastníka do jakékoliv ze součásti přípojného
---------- místa.V takovém případě si Poskytovatel bude účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s Ceníkem.
---3.4.---
---------- Poskytovatel neodpovídá za přerušení či nedodání služeb z důvodu živelných událostí, vyhlášení krizového či kalamitního stavu,
---------- přerušením dodávky elektrické energie a z následných stavů či důvodů.
---3.5.---
---------- Náhrada škody, za vady vzniklé v souladu čl.1 Podmínek, bude poskytnuta Účastníkovi podle skutečné výše škody, nejvýše však celkové
---------- částce Kč 2000,- a to ve formě poskytnutí slevy za poskytnuté Služby. Pouze v případě, že náhrada škody bude splatná po ukončení
---------- platnosti Smlouvy, bude vyplacena v penězích.
---3.6.---
---------- Podmínky reklamace služby upravuje Reklamační řád Poskytovatele.

4. Rozsah poskytované služby


---4.1.---
---------- Rozsah poskytovaných Služeb je vymezen Smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

5. Seznamy Účastníků, evidence údajů, důvěrnost informací


---5.1.---
---------- Účastník souhlasí s uvedením svého jména a příjmení nebo obchodního jména a dalších důležitých údajů nutných pro evidenci
---------- v seznamu Účastníků Poskytovatele
---5.2.---
---------- Poskytovatel můžže všechny informace týkající se Účastníka užívat pouze v souladu s platným právním řádem České republiky k účelům
---------- provozování služby
---5.3.---
---------- Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě
---------- písemného souhlasu Účastníka.

6. Vymezení území, na němž se služba poskytuje


---6.1.---
---------- Území, na kterém je poskytována služba, je průběžně zveřejňováno na webových stránkách www.unt.cz a na serveru internetprovsechny.cz .

7. Cena služeb, platební podmínky


---7.1.---
---------- Ceny poskytovaných Služeb jsou uvedeny v platných Cenících Poskytovatele. Platný Ceník internetu a Ceník služeb jsou k dispozici
---------- na webových stránkách Poskytovatele www.unt.cz či v sídle Poskytovatele či prodejních místech Poskytovatele a u jeho obchodních zástupců.
---7.2.---
---------- Hlavní zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, ale v případě jednotlivých tarifů lze vymezit jako zúčtovací období i jedno čtvrtletí
---------- apod.. V případě požadavku je možno toto upravit dle dohody stran.
---7.3.---
---------- Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu - faktury Účastníkovi takto:
---7.3.a. jednorázové platby (např.instalace a aktivační poplatky) mohou být účtovány Poskytovatelem ihned po převzetí příslušného plnění Účastníkem
---7.3.b. pravidelné platby jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně
---7.3.c. pravidelné platby za neúplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém je Služba poskytována.
---7.4.---
---------- Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat od následujícího měsíce po provedení změny.
---7.5.---
---------- Celkové účtované částky musí být uhrazeny s datem připsání částky na účtu Poskytovatele či vloženy do poklady Poskytovatele nejpozději
---------- v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. Splatnost faktury je max 14 dní od data vystavení, pokud se strany nedohodly jinak.
---7.6.---
---------- Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním faktur poštou, upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady
---------- je Účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.
---7.7.---
---------- Platba za poskytnutou Službu na základě daňového dokladu může být provedena složenkou, převodem z účtu nebo vkladem hotovosti. Je-li
---------- Účastník v prodlení s platbou ceny Služby,je Účastník povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky
---------- za každý den prodlení.
---7.8.---
---------- Poskytovatel je oprávněn požadovat od Účastníka mimořádnou zálohu (jistotu) v maximální výši úhrnu tří měsíčních plateb podle příslušné
---------- Smlouvy.
---7.9.---
---------- Poskytovatel je oprávněn použít jistotu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí služeb,
---------- pravidelných periodických plateb, nezaplacených smluvních pokut a úroků z prodlení apod.

8. Omezení a zastavení poskytování služby, doba platnosti smlouvy


---8.1.---
---------- Smlouva se uzavírá na dobu určitou "Minimální závazek" minimálně 3 měsíce, pokud Uživatel 1(týden) před uplynutím lhůty, tolerance 3 dny,
---------- nevyjádří písemně zájem na ukončení smlouvy, který doručí na adresu Provozovatele přechází smouva na dobu neuřčitou. Výpověď není
---------- okamžitá ale řídí se údajem "Výpověď služeb" minimálně 3 měsíce.
---8.2.---
---------- Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže je jeho možnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou
---------- událostí, kterou nemohl předvídat ani jí zabránit. Jedná se zejména o pozastavení povolení k provozování Služby ze strany příslušného
---------- správního (povolujícího) orgánu, v období mimořádné situace, nebo z jiného obecného zájmu. Poskytovatel je oprávněn omezit
---------- či pozastavit poskytování Služby i v případě, že Účastník neplní smluvní povinnosti dle těchto Všeobecných podmínek, Pravidel sítě
---------- UNT.cz nebo Smlouvy.
---8.3.---
---------- Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby i v případě technických změn, oprav, montáží, testování atd.
---8.4.---
---------- Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v případě závažného porušení podmínek VOP Uživatelem či v případě zájmu
---------- ostatních klientů v zájmu bezpečnosti dat i provozu Služby.
---8.5.---
---------- Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za Služby a za periodické platby podle Smlouvy není dotčen omezením nebo zastavením
---------- poskytování Služeb z důvodu prodlení Účastníka s úhradou těchto cen Služby.
---8.6.---
---------- Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu pokud tato bude Účastníkem využívána v rozporu s právním řádem České republiky,
---------- morálními a etickými zásadami.

9. Ustanovení společná a závěrečná


---9.1.---
---------- Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
---9.2.---
---------- V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost,
---------- neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako
---------- kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník souhlasí s tím, že veškerá
---------- nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce
---------- blíží smyslu a účelu těchto podmínek.
---9.3.---
---------- Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných
---------- průtahů. Pro případ, že nedojde k dohodě při řešení sporů, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na věcně a místně příslušný
---------- soud, pokud strany neuzavřou písemně rozhodčí smlouvu, na základě které bude rozhodnuto o majetkových sporech mezi smluvními stranami
---------- a to jedním nebo více rozhodci anebo rozhodčím soudem.---------- Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.ledna 2015 a nahrazují minulé všeobecné podmínky. Poskytovatel má
---------- právo měnit Všeobecné podmínky, Pravidla sítě, Reklamační řád a Ceník bez povinnosti tuto změnu předem Účastníkovi oznámit z důvodu
---------- zveřejnění všech aktuálních dokumentů na webových stánkách Poskytovatele na www.unt.cz. Tábor 01.01.2014


UNTmail
 Webmail 

Download
 vstoupit 

Vzdálená pomoc
Stáhout

SPEEDTEST
 Spustit 

Vaše IP
50.16.51.93

 


WIFI-router ZDARMA          INTERNET 30 MBIT za 250 Kč          vysoká rychlost          instalace ZDARMA          připojení ZDARMA          maximální spolehlivost          profesionální služby          zabezpečovací systémy          kamerové systémy          WIFI-router ZDARMA          INTERNET 30 MBIT za 250 Kč          vysoká rychlost          instalace ZDARMA          připojení ZDARMA          maximální spolehlivost          profesionální služby          zabezpečovací systémy          kamerové systémy          WIFI-router ZDARMA          INTERNET 30 MBIT za 250 Kč          vysoká rychlost          instalace ZDARMA          připojení ZDARMA          maximální spolehlivost          profesionální služby          zabezpečovací systémy          kamerové systémy